•  
  •  
  •  

 

 

работа по проекти

Училището работи по Проект BG05M2OP001-2.011 " Подкрепа за успех" ot kalendarnata 2019 г. През изминалата учебна година 2018/2019 бяха сформирани 5 групи:

1. Български език и литература 3 клас

2. Математика 6 клас

3.Български език и литература 1 клас

4. Български език и литература 7 клас

5.Български език и литература 2 клас

През учебната 2019/2020 г. са сформирани 3 групи:

1. Математика 3 клас

2. Математика 5 клас

3. Български език и литература 5 клас

 

По Наредбата за приобщаващото образование са сформирани групи по Занимания по интереси:

1. Приложна математика с ученици от 7 клас

2." Математиката - лесна и забавна" с ученици от 4 клас

3.Група по направление Гражданско образование- " Християнски ценности и взаимоотношения" с ученици от 3 клас

4. Група по направление Технологии "Сръчни ръце" с ученици от 3 клас

Календар

 

Контакти